Wijkrekenkamer: idee voor Toukomst

Experiment Beijum heeft haar idee voor een Wijkrekenkamer ingediend als Toukomst-idee: Voorbereiding, instelling en begeleiding van een Wijkrekenkamer van bewoners van Beijum door bewonersinitiatief Experiment Beijum, samen met Hanzehogeschool Groningen, RuG, basisonderwijs, wijkbewoners en ondernemers – als eerste stap richting een wijkprestatieburgerbegroting.

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 en organisaties uit de provincie Groningen. Toukomst is bedoeld voor grote projecten voor de toekomst van Groningen, zoals het versterken van de economie en de leefbaarheid.

Democratie in de buurt

Onze democratie, werkt die nog wel? En wat is dat eigenlijk, lokale democratie? Hoe besturen we de wijk, en wat zouden we als bewoners daar zelf over te vertellen moeten hebben? Experiment Beijum, een onafhankelijk bottom-up bewonersinitiatief uit Beijum, gaat het onderzoeken. Dat doen we vanuit onze pijler Democratie in de Buurt.

Beijum is momenteel wijkvernieuwingswijk. Maar er verandert nog te weinig. Dertig jaar wijkvernieuwing hebben van Beijum geen economisch en sociaal sterkere wijk gemaakt. Dat wordt het ook niet als de gemeente blijft doen wat ze al deed. Wijkvernieuwing moet leiden tot ondernemen, niet tot ondergaan, vinden wij. Experiment Beijum wil de vicieuze cirkel van aangeleerde hulpeloosheid van bewoners doorbreken. Maar daar is wel wat voor nodig.

Wijkprestatieburgerbegroting

Wij vinden dat bewoners invloed moeten hebben op hoe het geld voor de wijk besteed wordt. Een wijkprestatieburgerbegroting is daar een mooi instrument voor, dat in de praktijk ook de betrokkenheid van bewoners vergroot. Maar om echt invloed uit te kunnen oefenen, is eerst inzicht nodig in de geldstromen.

Als je in de gemeentefinanciën duikt, zie je dat het draaiende houden van de stad en wijken veel geld kost. Maar om de stukken te begrijpen, moet je haast een expert zijn. En niet alles is even transparant. Daarom willen we beginnen met het instellen van een onafhankelijke wijkrekenkamer, die allereerst naar de wijkvernieuwingsfinanciën gaat kijken, maar later ook naar structurele wijkgelden.

Rol voor onderwijs

Hiervoor willen we wijkbewoners opleiden, zodat zij goed beslagen ten ijs komen. Daarvoor zijn externe deskundigen, van buiten de gemeente, nodig. We willen samenwerken met de RuG, Hanzehogeschool Groningen en ondernemers, met eveneens een rol voor studenten (uit de wijk, en via WIJS). Daarnaast willen we ook het basisonderwijs in de wijk mee laten doen. Hun leerlingen zijn de toekomst van onze ouder wordende wijk, en het is belangrijk dat zij opgroeien met geloof in onze democratie.

In achterstandsdelen van Beijum is de opkomst bij verkiezingen laag. In Beijum-Oost, is met het verdwijnen van school De Expeditie het verkiezingsbureau aan de Wibenaheerd, zelfs opgeheven.

Initiatiefvoorstel omgekeerde Right to Challenge

In november 2019 heeft D66 een initiatiefvoorstel voor een ‘omgekeerde right to challenge’ gedaan. Het college van B en W wil richting een open begroting “waarin de gebiedsgerichte inzet inzichtelijk is op wijk- en dorpsniveau”. Op 25 maart wordt de brief waarin het college voorstelt om een pilot in één wijk te gaan doen in de gemeenteraad behandeld.

Experiment Beijum is blij met deze ontwikkeling, en daagt het college bij deze van harte uit om de wijk Beijum te selecteren voor de pilot ‘Omgekeerde Right to Challenge’ en dit project samen met Experiment Beijum vorm te geven.

Beijumerkoor zoekt leden

Het Beijumerkoor zoekt nieuwe leden.

Hierbij wat meer informatie over ons koor. We repeteren op donderdag ochtend van 10.15-12.00 uur in de Bosshardt-koepel achter de Aldi aan de amkemaheerd 481a.

We zingen van alles: kerstliederen en Nederlandse liederen, Engelse en Groningse liederen enzovoorts.We treden nu drie keer op per jaar maar dit jaar misschien vier keer. Ons koor bestaat uit mannen en vrouwen die graag willen zingen, maar staat ook open om mensen te helpen om te leren zingen. Je mag twee keer gewoon meedoen daarna krijg je een stemoefening  .

We zingen nu drie keer per maand. We willen graag vaker, maar dan wel met meer mensen. Onze dirigente en pianiste is Inez Heikoop (ook uit Beijum). Wil je je aanmelden of meer informatie? Kom langs in de Bosshardt-koepel tijdens onze repetities. De financiële bijdrage is voor leden momenteel 8-10 euro per maand.

Met vriendelijke groet, Fredy Riensema

Experiment Beijum gaat verder!

Na de succesvolle startbijeenkomst van Experiment Beijum hebben zo’n 25 mensen aangegeven actief met Experiment Beijum aan de slag te willen. Die kwamen op 2 december bij elkaar om concrete plannen te maken. En dat lukte.

Ze konden kiezen uit de vele op 18 november en daarna verzamelde ideeën. Voor de bijeenkomst werden die ingedeeld in de clusters Groen & Duurzaamheid, Theater Kunst & Video, Ondernemend Beijum en Overig.

Omdat we niet alles tegelijk kunnen doen, en voor een groot deel van de ideeën afhankelijk zijn van een eigen plek (het gebouw van De Expeditie, met de bijbehorende tuin), werd er gekozen. Waarmee kunnen we snel aan de slag, en wat levert op korte termijn iets op? Hieronder lees je wat we als eerste gaan doen.

Groen & Duurzaam: Beijum Tour

Beijum Tour is de naam van het project waarmee de groep Groen & Duurzaam begint. Arjan liet een preview zien van een website waarmee we de hele wijk in kaart brengen. Hierin kunnen Beijumers melden waar er iets gedaan moet worden in de openbare ruimte (op groengebied). Een groenteam van hoveniers en Beijumers die stage lopen of werkervaring opdoen gaan hier vervolgens zo snel mogelijk mee aan de slag. De voortgang is te volgen op de website.

2 december 2019 bijeenkomst experiment beijum

Theater Kunst & Video groep: Experiment Beijum in beeld

Een andere groep gaat samen het ideeëngoed van Experiment Beijum op kunstzinnige wijze in beeld brengen in de vorm van een korte film. Theater, kunst, dans, muziek, toneel – alle disciplines krijgen een plekje in deze film.

Ondernemers: maandelijkse ontmoetingen Ondernemend Beijum

Ondernemend Beijum gaat maandelijkse ontmoetingen voor ondernemers uit de wijk organiseren. Beijum heeft honderden ondernemers, waaronder veel ZZP’ers. De eerste bijeenkomst staat gepland op 21 februari a.s. ’s middags. Zet alvast in je agenda! Meer informatie volgt. Ondernemers kunnen zich ook aansluiten bij onze LinkedIngroep Ondernemend Beijum.

Nieuwjaarsborrel 10 januari

Op 10 januari willen we een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle Beijumers organiseren. Een groepje gaat hier mee bezig. Heb je ook ideeën? Laat ons dat dan weten, en sluit je aan.

experiment beijum 2 december 2019 (10)

Voortgang bruikleen gebouw Expeditie

Daarnaast is de lobby bij de gemeente om het gebouw van de Expeditie in bruikleen te krijgen voor alle Beijumers in volle gang. Samen met studenten Finance van de Hanzehogeschool kijken we bovendien naar expoitatiemogelijkheden en verdienmodellen.

Momenteel denkt de gemeente na over herbestemming van het pand op onderwijsgebied. Scholen uit de wijk zelf hebben geen belangstelling. Dat zou betekenen dat het pand een functie krijgt voor een onderwijsinstelling van buiten de wijk, dus niet voor de wijkbewoners.

Wij vinden dat het gebouw (met bijbehorende tuin) ooit gebouwd met 2 miljoen wijkvernieuwingsgeld, door de bewoners van de wijk moet kunnen worden gebruikt. Als een plek van ontmoeting, waar iedereen kan experimenteren, en waar mooie nieuwe dingen ontstaan.

Nog meer

De ideeën voor Experiment Beijum blijven binnenkomen. Ja, er is veel in de wijk, maar blijkbaar nog veel meer wat ontbreekt, en waar wel behoefte aan is.

Waar mogelijk zoeken we verbinding. Dus nemen we deel aan onder andere de klankbordgroep Wijkvernieuwing en Sterk Netwerk Beijum, en gaan we in gesprek met andere organisaties in wijk en stadsdeel.

We nemen actief deel in een groep die werkt aan de energietransitieopgave in de wijk. Daarbij kijken we met name naar wat energietransitie betekent voor groepen met een laag inkomen, zoals huurders van sociale woningbouw. Hoe kan de energietransitie zo vormgegeven worden dat Beijum haar bijdrage kan leveren, maar bewoners er financieel beter, in plaats van er slechter van te worden?

Binnenkort gaat ook een groepje van start dat zich gaat bezighouden met invulling van een cursus- en workshopaanbod op vooral creatief gebied. Voor en door Beijumers.

Ook meedoen? Dat kan!

Wil je ook meedoen? Stuur ons dan een e-mail.

Wil je meer weten? Hou dan www.experimentbeijum.nl in de gaten. Op de pagina Evenementen vind je de presentatie en foto’s van de eerste bijeenkomst.

Experiment Beijum leeft!

Zo’n zestig mensen kwamen 18 november naar de startbijeenkomst van Experiment Beijum. De gedroomde start. Want Experiment Beijum is mensenwerk. Wat we hoopten is gebeurd: de ideeënstroom kwam op gang.

Als inspiratie presenteerden de initiatiefnemers een aantal mogelijke plannen, gevolgd door ‘Speeddaten met ideeën’ door alle aanwezigen, wat naast mooie ontmoetingen heel veel nieuwe plannen voor de wijk en haar bewoners opleverde, in krap twee uur tijd.

Experiment Beijum is een initiatief van, voor en door bewoners. We doen het zelf, we doen het samen en we doen het anders.

  • Zelf, door als bewoners het initiatief te nemen, en het eigenaarschap te behouden.
  • Samen, door slimme samenwerkingen te zoeken en talenten te delen. Met elkaar, ondernemers en niet-ondernemers, en met instanties en andere organisaties.
  • Anders, door lef te tonen en te doen. Door te experimenteren: dingen uit te proberen, en daarvan te leren.

Wat is de kern van ons plan? Veel Beijumers willen iets in de wijk doen. Samen van Beijum dé wijk maken waar veel te halen en te beleven is. Waar alle 12.500 inwoners, met al hun talenten, gezien kunnen worden. Dat kan met een eigen gebouw voor alle Beijumers. Waar we zelf dingen uit kunnen proberen, elkaar kunnen ontmoeten en van elkaar kunnen leren.

Ver hoef je daar niet voor te zoeken, aldus de aanwezigen. Aan de Wibenaheerd staat immers “de Expeditie”, de voormalige Montessorischool. Het ideale gebouw waar de kruisbestuiving van ideeën en mensen mogelijk is. Met een groot buitenterrein dat tot wijktuin omgetoverd kan worden. We konden degenen die dit voorstelden gelijk een blik in de (gewenste) toekomst bieden:

Toekomstmuziek? “April 2020: Wethouders Van der Schaaf en Gijsbertsen openen gebouw Experiment Beijum”

En dit is nog maar het begin. Twintig mensen konden de 18e helaas niet aanwezig zijn, maar willen wel actief meedoen. Daarnaast hebben we inmiddels via de e-mail en social media nog meer aanmeldingen gekregen. En dat is wat we nu ook nodig hebben: mensen die naast meedenken ook bereid zijn met elkaar verdere stappen te zetten.

Om na deze vliegende start de vaart er in te houden hebben we als afsluiting van de avond gelijk de volgende bijeenkomst gepland.

Tweede bijeenkomst Experiment Beijum: maandag 2 december 20.00 uur Melsemaheerd 2 (Plein Oost)

Maandag 2 december gaan we verder aan de slag met de uitwerking van de ideeën. Voor iedereen die heeft aangegeven te willen meedenken, meedoen of ‘meeduwen’ aan Experiment Beijum. De agenda voor deze bijeenkomst verschijnt binnenkort. Heb je de eerste bijeenkomst gemist, wil je meedoen of heb je ideeën? Dan ben je ook van harte welkom. En neem je buurvrouw of buurman gerust mee.

Wil je meer weten? Hou dan www.experimentbeijum.nl in de gaten. De komende dagen presenteren we daar een samenvatting van de geoogste ideeën, en kun je lezen wat we op 2 december gaan doen. Ook vind je er de presentatie van de eerste bijeenkomst.

Landelijk overleg actieve bewoners

Vrijdag 1 november heeft een afvaardiging van ondernemend Beijum deelgenomen aan een studiedag van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). We waren te gast bij de “Creatieve Coöperatie” in Zwolle. Onderwerpen als geldstromen in de wijk, ecologie en duurzaamheid en succesvolle voorbeeld initiatieven kwamen aan bod. Met nog meer inspiratie en kennis gaan we bouwen aan ons bewoners initiatief en “Kroon op onze wijk”: Experiment Beijum

Kristel Leuring van het LSA
Inspirerende presentaties: Dorpscoöperatie Esbeek

Meer weten over het LSA ? Kijk op www.lsabewoners.nl