Meer over Experiment Beijum

Wat willen we bereiken met Experiment Beijum?

Met Experiment Beijum willen we:

  • Beijum en de Beijumers meer ondernemend en dus minder afhankelijk maken
  • een groter en meer divers aanbod van voorzieningen in de wijk: voor een cursus, workshop, evenement, ondernemersidee of contactbehoefte hoeven Beijumers niet per se meer de wijk uit
  • oplossingen voor een aantal sociale en economische vraagstukken uit de wijk door slim gebruik te maken van het talenten-, kennis- en ondernemerspotentieel uit de wijk
  • Beijum op de kaart zetten als fijne plek om te wonen, broedplaats van talenten en ondernemerskracht in plaats van achterstandswijk

We doen het zelf
Met ons bewonersbedrijf willen we graag het eigenaarschap van de wijk verkrijgen. We gaan het zelf, samen doen. Zelf dingen doen die werken, zelf invloed uitoefenen. Dat is goed voor je gevoel van eigenwaarde. En niets is zo goed voor gemeenschapszin als ervaren hoe je door samen dingen te doen voor je wijk én voor jezelf, meer kunt bereiken dan in je eentje, en dat dat nog leuk is ook.

We doen het samen
We werken als bewoners graag samen met ondernemers, de gemeente, het onderwijs en andere organisaties. Door samenwerking en ontstaat meerwaarde. Maar wil je daarnaast ook lid worden van onze coöperatie, dan verlangen we van je dat je in Beijum woont.

We doen het anders
In het bewonersbedrijf gaan we vanuit een gezonde ondernemersgeest zo onafhankelijk mogelijk aan de slag. We ontwikkelen initiatieven met elkaar die puur ontstaan vanuit de drang te willen ondernemen. Ons vizier is gericht op behoeften in de wijk. Zo werken we op onze manier mee aan een sterkere binding binnen de wijk.

We willen een experiment aangaan, de vrijheid voelen om richtingen op te gaan die nog niet bedacht zijn. Een beetje innovatief ook. Daarvoor is veel zeggenschap en ruimte om te kunnen experimenteren nodig. Om zelf te doen. Zodat er een klimaat ontstaat waarin ook medebewoners durven te doen. En op het durven volgen steun en vertrouwen, en is faciliteren een logische volgende stap. Zo boor je het nu nog onzichtbare potentieel aan.

We doen niet alles
We worden geen tweede Wijkwerken, geen uitvoeringsorganisatie van de gemeente, WIJ of het Wijkplatform. Wat we doen, doen we voor de wijkbewoners, en dus ook voor onszelf. En we willen geen project worden dat stopt zodra de wijkvernieuwing stopt. Beijum moet nog een tijdje mee, en we willen hier graag blijven wonen. En dus moeten we de wijk en de bewoners blijvend sterker maken, en minder afhankelijk.

Wat hebben we nodig voor Experiment Beijum?

Wat hebben we nodig om Experiment Beijum mogelijk te maken? Ondernemers houden er doorgaans niet zo van om aan het handje genomen te worden. Maar enige ondersteuning en een faciliterende rol vanuit de gemeente of andere instanties kunnen we vooral in de beginfase wel gebruiken.

Het potentieel van Beijumers
De wijk barst van talenten en creatieve denkers, die in hun vrije tijd veelal de stad in gaan voor workshops, inspiratie en ontmoetingen. Wat nou als ze daarvoor ook hier in de wijk terecht kunnen?

Samenwerking
Samenwerking met andere samenwerkingsverbanden, en met gemeentelijke en andere organisaties. Een faciliterende rol van de gemeente.

out of the box

Een eigen plek voor de Beijumers
Een leegstaand gebouw in bruikleen met een aantal binnenruimtes en een tuin voor een coöperatieve wijkmoestuin, in ruil voor beheer en klein onderhoud en beschikbaarstelling van ruimten voor bewonersinitiatieven.

Budget
Ondersteuning vanuit het wijkvernieuwingsbudget voor de startfase en de eerste jaren, tot we op eigen benen kunnen staan.

PDF