Wijkrekenkamer: idee voor Toukomst

Experiment Beijum heeft haar idee voor een Wijkrekenkamer ingediend als Toukomst-idee: Voorbereiding, instelling en begeleiding van een Wijkrekenkamer van bewoners van Beijum door bewonersinitiatief Experiment Beijum, samen met Hanzehogeschool Groningen, RuG, basisonderwijs, wijkbewoners en ondernemers – als eerste stap richting een wijkprestatieburgerbegroting.

Toukomst is een initiatief van Nationaal Programma Groningen samen met West 8 en organisaties uit de provincie Groningen. Toukomst is bedoeld voor grote projecten voor de toekomst van Groningen, zoals het versterken van de economie en de leefbaarheid.

Democratie in de buurt

Onze democratie, werkt die nog wel? En wat is dat eigenlijk, lokale democratie? Hoe besturen we de wijk, en wat zouden we als bewoners daar zelf over te vertellen moeten hebben? Experiment Beijum, een onafhankelijk bottom-up bewonersinitiatief uit Beijum, gaat het onderzoeken. Dat doen we vanuit onze pijler Democratie in de Buurt.

Beijum is momenteel wijkvernieuwingswijk. Maar er verandert nog te weinig. Dertig jaar wijkvernieuwing hebben van Beijum geen economisch en sociaal sterkere wijk gemaakt. Dat wordt het ook niet als de gemeente blijft doen wat ze al deed. Wijkvernieuwing moet leiden tot ondernemen, niet tot ondergaan, vinden wij. Experiment Beijum wil de vicieuze cirkel van aangeleerde hulpeloosheid van bewoners doorbreken. Maar daar is wel wat voor nodig.

Wijkprestatieburgerbegroting

Wij vinden dat bewoners invloed moeten hebben op hoe het geld voor de wijk besteed wordt. Een wijkprestatieburgerbegroting is daar een mooi instrument voor, dat in de praktijk ook de betrokkenheid van bewoners vergroot. Maar om echt invloed uit te kunnen oefenen, is eerst inzicht nodig in de geldstromen.

Als je in de gemeentefinanciën duikt, zie je dat het draaiende houden van de stad en wijken veel geld kost. Maar om de stukken te begrijpen, moet je haast een expert zijn. En niet alles is even transparant. Daarom willen we beginnen met het instellen van een onafhankelijke wijkrekenkamer, die allereerst naar de wijkvernieuwingsfinanciën gaat kijken, maar later ook naar structurele wijkgelden.

Rol voor onderwijs

Hiervoor willen we wijkbewoners opleiden, zodat zij goed beslagen ten ijs komen. Daarvoor zijn externe deskundigen, van buiten de gemeente, nodig. We willen samenwerken met de RuG, Hanzehogeschool Groningen en ondernemers, met eveneens een rol voor studenten (uit de wijk, en via WIJS). Daarnaast willen we ook het basisonderwijs in de wijk mee laten doen. Hun leerlingen zijn de toekomst van onze ouder wordende wijk, en het is belangrijk dat zij opgroeien met geloof in onze democratie.

In achterstandsdelen van Beijum is de opkomst bij verkiezingen laag. In Beijum-Oost, is met het verdwijnen van school De Expeditie het verkiezingsbureau aan de Wibenaheerd, zelfs opgeheven.

Initiatiefvoorstel omgekeerde Right to Challenge

In november 2019 heeft D66 een initiatiefvoorstel voor een ‘omgekeerde right to challenge’ gedaan. Het college van B en W wil richting een open begroting “waarin de gebiedsgerichte inzet inzichtelijk is op wijk- en dorpsniveau”. Op 25 maart wordt de brief waarin het college voorstelt om een pilot in één wijk te gaan doen in de gemeenteraad behandeld.

Experiment Beijum is blij met deze ontwikkeling, en daagt het college bij deze van harte uit om de wijk Beijum te selecteren voor de pilot ‘Omgekeerde Right to Challenge’ en dit project samen met Experiment Beijum vorm te geven.